MUDr. Marián Oltman, PhD.

Hepatológ, viceprezident hepatologickej spoločnosti

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončil v roku 1987. Po ukončení som 10 rokov pracoval ako lekár lôžkovej časti na Klinike lekárskej imunológie, počas čoho som absolvoval v roku 1990 - Internú atestáciu I. stupňa  a v roku 1993 atestáciu z Lekárskej imunológie a alergológie. Od počiatku profesionálnej dráhy doteraz som sa venoval najmä hepatológii a gastroenterológii. Od roku 1997 do 2014 som pracoval ako odborný asistent Slovenskej zdravotníckej univerzity na Subkatedre gastroenterológie a na Gastroenterologickej klinike SZU v ÚNB Bratislava - v Nemocnici Sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, Bratislava. Od r. 2014 som odborný asistent na Katedre všeobecného lekárstva SZU. V roku 2002 som absolvoval atestáciu z Hepatológie a v roku 2007 zo Všeobecného lekárstva.

Od roku 1994 som členom výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti, momentálne som prvý viceprezidentom.

V roku 2001 som obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave na tému  „Imunopatogenéza chronických vírusových hepatitíd B a C a možnosti ich ovplyvnenia imunomodulačnou liečbou“.

MUDr. Marian Oltman, PhD.

thalion@thalion.sk

15:30-16:00

Bratislava 16.10.2021 Prednášky

Fruktóza spojenec alebo nepriateľ