MUDr. Danica Caisová Škultétyová

Ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1976. Po ukončení štúdia v roku 1979 absolvovala I. atestačnú skúšku v odbore psychiatria a v roku 1985  druhú atestačnú skúšku v odbore psychiatria, v roku 1997 atestovala v odbore sexuológia. Od augusta 1976 pôsobila na Okresnom ústave národného zdravia Košice -okolie, neskôr na OÚNZ so sídlom Poliklinika Moldava nad Bodvou. Od roku 1984 bola jej pôsobiskom Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice (FNsP Košice), kde pracovala ako konziliárny psychiater, od roku 1990 v pozícii psychiatra pre liečbu alkoholizmu a drogových závislostí na Poliklinike Fakultnej nemocnice. Od 1998 až dodnes pôsobí ako neštátny lekár v psychiatricko – sexuologickej ambulancii v Košiciach.

Je garantom ochranných sexuologických liečení v Ústave na výkon väzby v Košiciach-Šaci.
Venuje sa aj lektorskej činnosti a aktívne vystupuje na domácich aj medzinárodných odborných fórach. V roku l998 spolupracovala s Gymnáziom Šrobárova pri prednáškach na tému alkoholizmus a drogové závislosti. V roku 2001 sa zúčastnila celoslovenského seminára na tému Škola otvorenej komunikácie – sexualita, drogové závislosti, nebezpečenstvá HIV nákaz a iných STD. Dlhodobo spolupracuje s nadáciou FILIA v oblasti problematiky alkoholizmu a drogových závislostí a sexuálnej výchovy. Aktívne sa účastní na zjazdoch Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, na zjazdoch Slovenskej urologickej spoločnosti, na zjazdoch Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti. V roku 2011 bola účastníkom na Urologickom sympóziu v Prahe. Spoločne s MUDr. Martinom Hrivňákom organizuje Košické sexuologické dni, ktorých garantom je Slovenská sexuologická spoločnosť SLS.
Od roku 1981 je súdnou znalkyňou pre odbor zdravotníctvo, odvetvie psychiatria a sexuológia.

Je nositeľkou viacerých vyznamenaní Slovenskej lekárskej spoločnosti a v roku 2019 bola ocenená medailou generálneho  riaditeľa UZVJS .

9:50 - 10:10

21.5.2022 Prednášky Košice 2022

Vaginizmus - keď žena chce, no nemôže