Biologickú liečbu psoriázy víta väčšina lekárov na Slovensku. Pacienti sú modernej liečbe otvorení

Bratislava, 27. január 2022 – Sprístupnenie možnosti predpisovania biologickej liečby
u ambulantných lekárov dnes oceňuje väčšina dermatológov. Pomohla odbremeniť centrá
biologickej liečby, ktoré neraz čelili veľkému náporu pacientov. Podľa reprezentatívneho
prieskumu agentúry IPSOS, realizovaného v roku 2021, je zmenám v procese liečbe
otvorená aj väčšina pacientov. Tí informácie hľadajú stále hlavne u odborníkov.

Dostupnosť biologickej liečby sa na Slovensku zlepšila

Psoriáza je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa vyznačuje zápalom postihujúcim
kožu i kĺby. Podľa odhadov ním na Slovensku trpí približne 200 000 ľudí, pričom len tretina
z nich vyhľadá aj odbornú lekársku pomoc. [1] Pacienti so psoriázou majú k dispozícii
konvenčnú systémovú liečbu, ale i najnovšie medicínske postupy, ktoré sú zastúpené
modernou biologickou liečbou.

Cielená biologická liečba, ktorá je určená pacientom so stredne závažnou až závažnou
formou psoriázy, bola donedávna dostupná len v špecializovaných centrách biologickej
liečby. Od roku 2019 sa jej dostupnosť postupne zlepšovala, a dnes ju môžu pacienti
podstúpiť aj u svojich ambulantných lekárov po celom Slovensku.

Väčšia dostupnosť biologickej liečby priamo v kožných ambulanciách priniesla inovatívne
možnosti pre mnohých pacientov, ktorí nemali možnosť cestovať za terapiou do
špecializovaných centier ďaleko od svojho bydliska. Vďaka novým pravidlám tak môžu
biologickú liečbu absolvovať u svojho kožného lekára či lekárky, ktorí najlepšie poznajú ich
anamnézu i vývoj ochorenia.

„S biologickou liečbou pracujem už viac ako dva roky. Začala som ju predpisovať koncom roku
2019, kedy sa uvoľnila do ambulantnej praxe. Pociťovala som ako výhodu to, že konečne aj ja
môžem svojim pacientom ponúknuť to, čo dovtedy mohli dostať len na určitých
špecializovaných pracoviskách,“ hovorí dermatologička MUDr. Regina Paulinyová z kožnej
ambulancie v Bratislave.

Pacienti sú zmenám otvorení

Zimné obdobie často prináša pacientom trpiacim psoriázou zhoršenie zdravotného stavu,
a s tým spojené zníženie kvality života. Chladné počasie a vrstvenie oblečenia často zhoršuje
príznaky kožného ochorenia, a mnoho pacientov práve v tomto období v ešte zvýšenej miere
vyhľadáva zdravotnú pomoc a informácie o efektívnej liečbe.

Prieskum agentúry IPSOS realizovaný v roku 2021 na vzorke 57 dermatovenerológov a 50
pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy ukázal, že až polovica pacientov
so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy by sa zaujímala o biologickú liečbu.

„Biologická liečba nie je určená pre každého pacienta so psoriázou. Je určená pacientom so
stredne závažným až závažným prejavom ochorenia, u ktorých predchádzajúca systémová
liečba nebola účinná, bola kontraindikovaná alebo nebola tolerovaná. Týmto pacientom
otvára biologická liečba inovatívne možnosti efektívnej a účinnej liečby s priaznivým profilom
bezpečnosti,“ vysvetľuje prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH
z Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB Bratislava.

Biologická liečba je podľa prieskumu preferovanou možnosťou aj pre ich ambulantných
lekárov. Až 93 % slovenských dermatológov v prieskume uviedlo, že biologická liečba môže
pomôcť väčšine ich pacientov so strednými či ťažkými príznakmi psoriázy. Biologickú liečbu
pritom svojim pacientom už teraz predpisujú 4 z 10 slovenských dermatológov, a
predpokladá sa, že v budúcnosti môže mať jej použitie rastúci trend.

Pacienti najviac dôverujú lekárom

Skúseností s týmto moderným spôsobom liečby stále pribúda, a spolu s nimi rastie
i povedomie o biologickej liečbe psoriázy. Napriek čoraz väčšej dostupnosti informácií až 86%
pacientov so psoriázou na Slovensku získava informácie o svojej liečbe práve od svojho
lekára či lekárky.

MUDr. Paulinyová dodáva, že pacienti so psoriázou sú často liečení iba lokálnymi
prípravkami, čo pri niektorých typoch psoriázy a niektorých typoch postihnutí nie je možné
zvládnuť. „Moje skúsenosti s biologickou liečbou sú veľmi pozitívne. Možnosť predpisovať
biologickú liečbu poskytla mojej práci nový rozmer, pretože teraz dokážem svojim pacientom
pomôcť na inej úrovni, ako tomu bolo doteraz,“ uvádza.

Mechanizmus účinku biologickej liečby je založený na blokovaní kľúčových molekúl, tzv.
cytokínov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri imunitných reakciách organizmu. Výsledkom je
zásah do patogenézy ochorenia na molekulovej úrovni. Tento typ liečby je určený pre
pacientov so stredne závažnou až závažnou formou psoriázy, u ktorých nebola účinná
predchádzajúca systémová liečba, prípadne bola kontraindikovaná či netolerovaná.

Biologická liečba je hradená zdravotnou poisťovňou u pacientov, ktorí spĺňajú indikačné
obmedzenia. Vhodnosť indikácie biologickej liečby pre pacienta musí vždy individuálne
posúdiť ošetrujúci lekár a následne schváliť zdravotná poisťovňa.

Viac informácií o ochorení nájdete na www.dostanesatipodkozu.sk

Poznámky:

Použitý prieskum:
Prieskum Liečba psoriázy v SR realizovala agentúra IPSOS pre spoločnosť Janssen,
kvantitatívny prieskum bol realizovaný medzi dermatológmi, n = 57 a pacientmi so stredne
ťažkou a ťažkou formou psoriázy, n = 50, zber dát sa uskutočnil v januári 2021.

Kontakt pre médiá:
Júlia Hurná, Johnson & Johnson, divízia Janssen, jhurna@its.jnj.com, 0901 911 207
Vladimíra Bunčáková, Seesame, buncakova@seesaeme.com, 0915 497 001

Zdroje

[1] NCZI, Národné centrum zdravotníckych informácií, "Tlačové správy: SVETOVÝ DEŇ PSORIÁZY," 29
October 2015. [Online]. Available: http://www.nczisk.sk/aktuality/pages/svetovy-den-
psoriazy2.aspx. [Accessed 25 January 2022].

Obrázky: Freepik

Zdieľať článok:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Podobné články